Sverigedemokraterna i Mullsjö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Mullsjö!

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Tekniska nämnden 14/2

  Av christian den 16 februari, 2019
  0

  Tekniska nämnden hade årets andra sammanträden den 14/2.

  Kortfattat så handlade mötet mycket om praktiska göromål i kommunen.

  Gunnarsboskolans matsal håller just nu på att renoveras och förväntas stå klar för besiktning den 6:e augusti. Fasad och gräv arbeten väntar på bygglov men arbeten inne i matsalen och köket pågår.
  Ett entresolplan byggs även i matsalen och skapar ca 210 kvm läroplansyta till skolan. Man gör dessa ingrepp samtidigt som ombyggnaden av köket för att på så sätt spara pengar.

  6 nya tomter färdigställs i Torestorp och ligger ute för försäljning. Tomterna är i storlek 1600-1900kvm och beräknas kosta mellan 370.000 till 450.000.

  Nya Vårdcentralen som just nu är satt för renovering, inväntar bygglov. I dess ställe kommer moduler uppföras uppe vid vattentornet i samma stil som de som fanns när Trollehöjdsskolan renoverades. Dessa nya moduler beräknas kosta ca 1,5 milj kr per år de är i drift, och under den period som Vårdcentralen renoveras.
  Gamla vårdcentralens slutrapport och skadebesiktning visar på vissa fel och brister i byggnationen. De liknar de som fanns vid BVC och kvinnohälsovården, och mattor skall rivas ut samt undertak.
  Vårdcentralen beräknas preliminärt vara färdigställd 2021 till 2022.

  Trafiksituationen vid Björksäter skall ses över. Det är idag oroligt vid lämning och hämtning med mycket trafik. Tekniska ser över en plan för att skapa en ny bättre lösning, som skall underlätta och förbättra för de som hämtar och lämnar.

  Ekbacka strand är en privat aktör som kommer att bygga ca 50 st nya lägenheter i anslutning till folkhögskolans närhet.

  Det byggs mycket nu i Mullsjö, och sammanlagt förväntas 80 st nya lägenheter planeras.

  Mullsjö simhall firar 40 år, Simhallen har dock ett stort investeringsbehov, och läcker enligt utsago som ett såll. Det är bristande underhåll som är den främsta förklaringen. Man höjde även temperaturen i bassängen med 2 grader vilket medförde en rad komplikationer som simhallen inte var byggd för. Det har mycket att göra med ventilation. Det är ett undertryck i lokalen som skapar problem med fukt. Dessutom är skalskyddet inte tätt.

  Kommunhuset (blå huset) är även det i behov av renovering. Uppskattad kostnad 7,5 miljoner.

  Det råder svår brist på lokaler för kommunens tjänstemän. Socialtjänsten har vuxit oproportionerligt med många nya biståndshandläggare. Just nu har man tillfälliga lösningar, men detta måste lösas permanent.

  Hemtjänsten och hemsjukvårdens verksamheter förflyttas till Sjörydsvilllan som tidigare var HVB hem. Samtidigt blir den dyrköpta villan på Kyrkvägen 34 nytt hem för funktionshinderomsorgen. De flyttar ut från tornets lokaler. Dessa lokaler kommer sedan att upplåtas  åt MCA och bli ett center för e-sport i kommunen, vilket säkert kommer uppskattas av barn och ungdomar.

  Talkottens förskola är aktuell återigen för renovering. En undersökning är gjord och det finns brister i fasad och ökade halter av fukt. Det är inte tätt ifrån golv med en obehaglig lukt som följd.
  Byggnaden är egentligen från början tänkt att vara temporär men har blivit permanent, på grund av kommunens behov. Den behöver tätas, nya ventilationsfilter insatta, och en storstädning behöver göras för att bli av med allergener.

  Sist men inte minst så är Sandhemsskolans lokaler kraftigt eftersatta och har i flera år varit föremål för renovering.

  //Sverigedemokraterna Mullsjö genom Christian Wall.

 • Pressmeddelande

  Av alundberg den 25 november, 2018
  0

  Sverigedemokraterna och Mullsjö framtid har idag beslutat att ingå i valteknisk samverkan.
  Vi har de senaste fyra åren haft ett bra samarbete och ämnar att fortsätta så även under denna mandatperiod.
  Vår förhoppning att tillsammans med Liberalerna och Moderaterna utgöra en stark opposition har tyvärr inte fått gehör, då dessa båda partier tackat nej till att ingå i en samlad opposition.
  Vi tror att ett sådant samarbete hade varit bra för Mullsjö kommun för att verka för en förändring.
  I stället kommer vi få se mer av samma politik som försatt kommunen i de enorma svårigheter vi nu befinner oss i och där kraftiga skattehöjningar är att vänta.
  Vi beklagar naturligtvis detta men respekterar att Moderaterna och Liberalerna är nöjda med föregående mandatperiods förda politik.

  Sverigedemokraterna och Mullsjö Framtid utgör nu återigen den enda oppositionen.

 • Sommarhälsning

  Av alundberg den 1 juli, 2018
  0

  Här kommer en sommarhälsning från gruppledaren och riksdagskandidaten Angelica Lundberg.

 • Interpellation gällande överlåtelse av kommunala fastigheter

  Av alundberg den 17 juni, 2018
  0

  Kommunen har, via ett avtal mellan Linda Danielsson (S) och Harriet Cajfeldt-Karlsson (S), skänkt
  två kommunala fastigheter till Cajfeldt-Karlssons samfällighet, Bosebygds södra samfällighet.
  Politiska beslut saknas och trots att avtalet är villkorat med ett godkännande av fullmäktige för att
  vara giltigt har köpebrevet skickats in till Lantmäteriet och fastigheterna skrivit över.
  I avtalet blandar man också in en bit mark som är betald och avstyckad redan 2005 och menar på att
  köpeskillingen på 34 235 kr som är erlagd då, alltså för 13 år sedan, är samma köpeskilling som ska
  gälla nu trots att det är helt andra fastigheter man nu avtalar om. Fastigheten Bosebygd 1:371
  (gemensamhetshus med tomt) samt Bosebygd 1:339 (lokalgator) överlåter kommunen till
  föreningen utan extra ersättningskrav.

  Enligt Kommunallagen ska kommuner i fråga om försäljning av egendom beakta kommunallagens
  regler om bland annat kompetens och tillämpa likställighetsprincipen (2 kap. §3) som innebär att
  kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Värt
  att nämna i detta sammanhang är att samfälligheten bredvid ovan nämnda fått betala enligt taxa för
  sitt markköp tidigare i år.

  När jag ställde en fråga till KSO om detta 2016 så svarade istället Cajfeldt-Karlsson att de köpt
  huset i samband med köpet av marken men att hon vägra skriva på pappren. Detta var inte sant.
  Kontrakt finns från 2005 och det är påskrivet av Harriet men det gäller enbart på marken och inget
  annat. Samfälligheten har då betalat enligt taxa samt avstyckningskostnad så denna affär är klar och
  borde vara ur världen vid det här laget.

  I ett inslag i P4 Jönköping samt en artikel i Jönköpings-Posten uttalar sig dock Kommundirektören
  och KS ordförande och påstår att kommunen inte hade något val än att agera som man gjort då
  samfälligheten redan ägde själva huset som stod på ena fastigheten. Det stämmer alltså inte, och var
  därför ett felaktigt och vilseledande uttalande.

  Det rimliga i nuläget vore naturligtvis att omedelbart kontakta Lantmäteriet och få fastigheterna
  tillbakaskrivna på sin rätte ägare, dvs. kommunen, och att sedan ge tekniska utskottet i uppdrag att
  ta fram ett nytt avtal som får vandra den rätta vägen upp till fullmäktige för godkännande. Det nya
  avtalet borde självklart enbart innefatta de aktuella fastigheterna Bosebygd 1:339 och 1:371, vara
  fria från inblandning av gamla avtal och ha en rimlig köpeskilling. Det vore också på sin plats att
  man via media eller andra lämpliga kanaler meddelade kommuninvånarna att det man gått ut med i
  media tidigare inte stämde och hur man tänker agera vidare i frågan.
  Min fråga är därför, kommer Kommunstyrelscns ordförande agera enligt ovan?

  Vidare har samfälligheten sedan 1999 utfärdat kontrollavgift (p-böter) på lokalgatoma runt
  samfälligheten. Då dessa gator hitintills varit kommunala är det inte tillåtet för andra aktörer än
  kommunen själva att utfärda böter på dessa, såvida man inte har ett nyttjanderättsavtal som
  innefattar utfärdande av böter.
  Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande blir därför, finns det ett sådant avtal eller har
  utfärdandet av böter även det skett felaktigt?

 • Ledande socialdemokrater skänker kommunala fastigheter – utan politiska beslut.

  Av alundberg den 31 maj, 2018
  0

  Ledande socialdemokrater skänker kommunala fastigheter
  – utan politiska beslut.

  För 13 år sedan köpte samfälligheten Bosebygd södra i Mullsjö en bit mark på 410 kvm av
  kommunen för 34 235 kr. Ordförande för föreningen är en ledande socialdemokrat som även
  sitter som andre vice ordförande i kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige.
  Marken skulle användas för att bygga parkering, men detaljplanen tillät inte byggnation.

  Året efter visade samfälligheten intresse i att köpa ett hus på området som ägs av kommunen
  men som föreningen nyttjade som gemensamhetslokal. Huset hade en gång i tiden tillhört
  samfälligheten men kommunen hade fått eller köpt det eftersom det huserade en panncentral
  som kommunen behövde ha i sin ägo. Chefen för tekniska föreslog i samband med detta att man
  även skulle sälja de omkringliggande lokalgatorna och fick i uppdrag att ta fram ett kontrakt.
  Eftersom Mullsjö fjärrvärme AB fortfarande hade sitt pannrum i huset kunde dock inte
  försäljningen slutföras och ärendet bordlades.

  2009 var lokalgatorna uppe på bordet igen. Ett avtal om överlåtelse hade tagits fram och ärendet
  gick då från Tekniska utskottet via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Fullmäktige
  valde dock att lyfta ut ärendet från dagordningen, då det saknades utlåtande från
  byggnadsavdelningen, och det blev aldrig färdigbehandlat.

  Sedan händer inget förrän 8 år senare, alltså 2017. Då kom frågan upp i byggnadsnämnden
  eftersom samfälligheten nu ville ha ett planbesked för att kunna bygga parkeringsplatser, något
  som Byggnadsnämnden och sedan plankomittén ställer sig positiva till.

  Även Tekniska utskottet behandlade frågan förra året då man beslutade att riva den skorsten som
  stod i anslutning till gemensamhetshuset då den inte längre behövdes och man hade för avsikt att
  sälja/överlåta fastigheterna till samfälligheten. Rivningen kostade skattebetalarna 225 000 kr.

  I mars i år upprättas så ett avtal mellan kommunen och samfälligheten. Två ledande
  socialdemokrater skriver på, det är dels Kommunstyrelsens ordförande, och dels
  Kommunfullmäktiges andre vice ordförande, tillika ordförande för samfälligheten.
  I kontraktet överlåter kommunen gemensamhetshuset samt omkringliggande lokalgator till
  föreningen. Den lilla bit mark som man köpt tidigare är nu inreglerad i en av dessa
  två fastigheter. Köpeskillingen, som kvitteras den 18 mars 2018, är samma 34 285 kr som man
  betalat 2005. Kommunen tar inget betalt för gemensamhetshuset eller gatorna.

  Samfälligheten precis bredvid denna köpte också mark av kommunen i år. De betalade det
  fastställda priset för industrimark, dvs 50 kr /kvm.
  När en kommun säljer en fastighet gäller vissa särskilda regler. Kommunen har en skyldighet att
  bevaka att marknadsvärde erhålles i kommuninvånarnas intresse. En försäljning kan annars
  anses strida mot både kommunallag och statsstödsregler. I överlåtelseavtalet finns dock en
  klausul som säger att avtalet måste godkännas av fullmäktige innan det är giltigt.
  Det är nu det blir riktigt intressant.

  Fullmäktige i april och maj passerar utan att frågan tas upp. Inte heller Kommunsstyrelsen
  eller Tekniska utskottet behandlar ärendet. Vid en kontroll hos Lantmäteriet nu i maj
  uppdagas dock att lagfarten på fastigheterna redan skrivits över på samfälligheten, trots att
  fullmäktige inte godkänt avtalet. Det är samfällighetens ordförande, som skickat in ansökan.
  Handlingen som är bifogad till Lantmäteriet är enbart köpebrevet. Man utelämnar alltså det
  avtal där det står att fullmäktige måste godkänna överlåtelsen innan den är giltig.

  Lantmäteriet vet ju inget annat än att godkänna lagfarten och vips så är samfälligheten ägare till
  en bit mark, lokalgator och ett gemensamhetshus för ynka 34 235 kr som man betalat
  2005. Frågan om köpet har inte blivit politiskt behandlat en enda gång.

  Ingen av de två socialdemokraterna hade tid att prata med media idag. Den ena uppgav att hon
  var på semester och den andra var upptagen hela dagen i ett utskottsmöte. I stället bollar man
  frågan till tjänstemännen och i en intervju i SR P4 säger kommunchefen att de hade inget
  annat val än att agera som de gjort. Han påstår att gemensamhetshuset redan var
  samfällighetens och kommunen ägde bara marken. Men detta stämmer alltså inte. Måhända att
  huset en gång i tiden tillhörde samfälligheten men 38 år har passerat sedan det byggdes och
  innan man nu på felaktiga grunder fått Lantmäteriet att skriva över fastigheten, stod kommunen
  som ägare. Om samfälligheten hade ägt huset hade man ju inte behövt ansöka om att köpa det
  2006. Kommunen har alltså varit ägare men valt att skänka bort både den samt den andra fastigheten.

  Sedan 1999 har föreningen dessutom anlitat olika vaktbolag för att sätta p-böter på felparkerade
  bilar på de lokala gatorna runt samfälligheten. Då dessa gator hitintills varit kommunala är det
  inte tillåtet för andra aktörer än kommunen själva att utfärda böter på dessa, såvida man inte
  har ett nyttjanderättsavtal som innefattar utfärdande av böter. Om något sådant avtal finns
  återstår att se då kommunens tjänstemän håller på att undersöka detta.

  När det gäller skattemedel och kommuninvånarnas gemensamma egendom måste man självklart
  alltid vara extra noggrann. Om det är så att det förekommit någon form av vänskapskorruption
  här är det naturligtvis mycket allvarligt och borde föranleda omedelbar avgång för de inblandade.

  Med anledning av att detta nu blivit offentligt tvingas frågan om köpet upp till fullmäktige trots
  allt. Och lita på att Sverigedemokraterna inte kommer gå med på att kommunen skänker
  kommunala fastigheter, speciellt inte till sina partikollegor. Vi kommer även väcka ett ärende
  hos revisionen så att de får undersöka hur detta verkligen gått till.

  Fortsättning följer…

   

  P4 Jönköpings intervju med en boende och kommunchefen. 

  SDs gruppledare kommenterar 1:08:25 in i programmet.

 • ”Decemberöverenskommelsen light”

  Av alundberg den 23 maj, 2018
  0

  När den hårt kritiserade Decemberöverenskommelsen föll hösten 2015 gjorde Kristdemokraterna stor sak
  av att det var deras agerade som tvingat fram ett avslut. Man ville inte längre vara ett stödhjul åt den
  rödgröna regeringen utan ämnade agera opposition igen.

  I Mullsjö går dock KD en annan väg.
  På fullmäktige i april fastställdes resultatet för 2017 och Mullsjö kommun går back med 17,2 miljoner.
  Det motsvarar skatten som 270 förskollärare betalat in. Förskollärare och undersköterskor som går till
  jobbet och sliter varje dag och betalar skatt för att bidra till vår gemensamma välfärd. De förtjänar att
  deras hårt förvärvade skattekronor tas om hand om på ett bättre sätt. Men istället verkar respekten för
  skattebetalarna gått förlorad när man presenterar ett sådant resultat.

  Revisionen riktade skarp kritik mot främst Kommunstyrelse och Socialnämnd och skriver i sin rapport
  att verksamheten inte har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Man har
  haft en bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Resultatet är inte förenligt med
  kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

  Inget av de finansiella mål som fullmäktige satt upp har uppnåtts. Inget. Så vad händer då när man som
  styrande i en kommun inte sköter sitt uppdrag? Jo, då kommer naturligtvis kommuninvånarna att utkräva
  kräva ansvar.

  Sverigedemokraterna yrkade därför på att inte bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och
  socialnämndens ordförande. För om vi sätter upp mål, men målen inte uppnås och ingen ställs till svars,
  varför har vi i så fall mål?
  Och varför har vi ansvarsprövning om man inte kan utkräva ansvar?

  Så när Mullsjö röstade om ansvarsfrihet för de styrande i de utpekade nämnderna efter denna grava
  misskötsel så röstade väl den samlade oppositionen för att ansvar skulle utkrävas?

  Nej, KD gjorde istället en ”Decemberöverenskommelse light” och blev tungan på vågen för ett fortsatt
  förtroende för de rödgröna. Därmed valde man, precis som när budgeten tas, att inte kliva fram och ta
  ansvar utan istället agera stödparti åt ett vänsterstyre. Som väljare hade jag ställt mig frågan, varför ska
  man rösta på KD när det är Socialdemokraterna man får?

   

  Angelica Lundberg, Gruppledare SD Mullsjö.

 • Utdelning av valinformation

  Av christian den 20 maj, 2018
  0

  Igår stod vi i det vackra vädret och delade ut flygblad och information till allmänheten i Habo, Mullsjö och i Sandhem.

  Vi vill tacka alla trevliga och intresserade människor som var framme och ville diskutera och prata med oss, det är alltid lika roligt att träffa alla som är måna om att förbättra och utveckla vårt land. Det blev så mycket prat att vi tyvärr inte hann ta någon selfie 

  I Habo stod vi utanför Ica och utanför Systembolaget. Vi hade en del trevliga och intressanta samtal med både sympatisörer och även de som ifrågasatte oss.

  I Mullsjö stod vi utanför Ica och även här var det många som kom fram, tog emot våra broschyrer och ville veta mer.
  Någon enstaka som tyckte mindre om oss, men vi skildes åt som vänner ändå.

  I Sandhem var uppslutningen ännu bättre och vi märker att vår politik och våra idéer tilltalar en allt större del av den svenska befolkningen.

  Vi vill tacka alla er som kom fram, diskuterade samtalade eller på annat sätt interagerade med oss.
  Vi hoppas på en bra och sansad valrörelse och att det vackra vädret får fortsätta.

  Vi syns nästa lördag. Tills dess, ha en bra fortsättning